Na de uitvaart

Ook na een uitvaart moeten er over het algemeen nog veel dingen geregeld worden. Niet alles hoeft natuurlijk direct de volgende dag. Voor veel zaken heeft u de tijd om ze eerst rustig te overdenken en/of te overleggen. Onderstaand worden een aantal zaken besproken. U kunt desgewenst direct naar het onderwerp door op de betreffende regel te clicken:

Bedankkaartjes en/of bedankadvertentie

bedank kaartje Regelmatig voelen nabestaanden de behoefte om na de uitvaart de mensen die de uitvaart hebben bezocht of op een andere manier de familie hebben gesteund, te bedanken. Dit kan door het versturen van bedankkaartjes en/of het plaatsen van een bedankadvertentie.

Bedankkaartjes zijn vaak kleiner van formaat dan rouwkaarten en kunnen net als rouwkaarten alleen tekst bevatten maar ook voorzien worden van één of meer afbeeldingen. Soms wordt dezelfde of een vergelijkbare afbeelding van de rouwkaart gebruikt voor de bedankkaart. Een beschrijving van de mogelijkheden vindt u op deze website bij het kopje Rouwkaarten. Het tijdens de uitvaart gebruikte condoleance-register vormt vaak de basis voor de adressen voor de bedankkaarten.

Het plaatsen van een bedankadvertentie wordt tegenwoordig veel minder gedaan dan vroeger, maar behoort natuurlijk nog steeds tot de mogelijkheden. En ook hier kan een advertentie desgewenst worden voorzien van één of meer afbeeldingen.

Als er bedankkaartjes worden verstuurd en/of een bedankadvertentie wordt geplaatst, gebeurt dat meestal 4-6 weken na de dag van de uitvaart.

Testament

Centraal testamentenregister Wanneer iemand een testament heeft laten opmaken, wordt dit geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Na een overlijden kan een notaris, maar ook een nabestaande, bij dit Centraal Testamentenregister navragen of er een testament is. Het daadwerkelijk bekend maken van de inhoud van het testament gebeurt door een notaris. Dit behoeft niet de notaris te zijn die het testament heeft opgesteld.

In een testament kan bepaald worden wie na een overlijden de erfgenamen zijn (en wie niet) en hoe de erfenis moet worden verdeeld. Is er geen testament dan wordt de erfenis verdeeld volgens de zgn. Wettelijke verdeling. Wanneer de partner van de overledene nog in leven is en er ook kinderen zijn, betekent dit dat de erfenis formeel verdeeld wordt tussen de partner en de kinderen, maar dat de langstlevende partner de beschikking krijgt over het erfdeel van de kinderen. Kinderen kunnen in die situatie dus nog geen aanspraak maken op hun kindsdeel.

Erfenis en verklaring van erfrecht

Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden betekent dat u (met de overige erfgenamen) zowel de bezittingen als de eventuele schulden aanvaart. Verwerpen betekent dat u noch de bezitting aanvaart, noch de schulden aanvaart. Beneficiair aanvaarden betekent eigenlijk dat de erfenis alleen wordt aanvaard, wanneer is gebleken dat de waarde van de erfenis hoger is dan de eventuele schulden. Dit klinkt waarschijnlijk het meest aantrekkelijk, maar heeft wel als consequentie dat hiervoor een verklaring moet worden afgelegd bij de rechtbank, dat er een inventarisatie van de erfenis en de schulden moet worden gemaakt en dat eerst alle schulden moeten worden ingelost voordat u aanspraak kunt maken op de resterende erfenis.

Verklaring van erfrecht Na een overlijden zullen banken, maar ook andere instanties, naast een kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte een zgn Verklaring van erfrecht willen zien, voordat zij eventuele tegoeden aan de erfgenamen ter beschikking stellen. Een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris. Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Informeren van instanties

ABP, Belastingdienst, RDW Voor de dag van de uitvaart wordt er altijd aangifte gedaan van het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Vanaf dat moment zijn de overheid en alle aan de overheid gelieerde instanties (ABP, Belastingdienst, RDW) op de hoogte van het overlijden. Andere instanties zult u zelf op de hoogte moeten stellen (bank, ziektekostenverzekering en andere verzekeringen, branchegebonden pensioenfonds, etc.). Het feit dat de overheid op de hoogte is wil echter niet altijd zeggen dat allerlei toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) direct worden stopgezet. Soms worden deze nog maanden doorbetaald om vervolgens met terugwerkende kracht weer te worden opgeëist!

Banken hebben vaak een aparte nabestaanden-afdeling waar u het overlijden kunt doorgeven. Bankrekeningen die uitsluitend op naam van de overledene staan, worden geblokkeerd en pas weer vrijgegeven wanneer aangetoond kan worden wie de erfgenamen zijn. Een bankrekening met meerdere begunstigden (en-of rekening) wordt niet geblokkeerd. Staat de rekening uitsluitend op naam van de overledene en is één van de nabestaanden gemachtigd voor het gebruik van deze rekening, dan vervalt deze machtiging direct na het overlijden.

Wanneer het kenteken van een auto en/of de verzekering van een auto op naam van de overledene staat, is het zaak dit tijdig te veranderen, om te voorkomen dat de auto niet meer verzekerd is.

Crematie: ophalen en/of verstrooien van de as

Na een crematie is het wettelijk verplicht dat de as nog minimaal een maand in het crematorium blijft. Na deze maand krijgt de opdrachtgever bericht van het crematorium dat de as beschikbaar is en het verzoek om aan te geven wat er met de as moet gebeuren. U heeft als nabestaanden daarbij een aantal mogelijkheden:

De as kan in het crematorium blijven
Tot 6 maanden kan de as zonder kosten in het crematorium bewaard worden. Na 6 maanden kan dit ook maar dan worden er kosten in rekening gebracht.

U kunt de as ophalen
urn of strooikoker U kunt, als opdrachtgever van de crematie, de as ophalen in het crematorium. Meestal kunt u kiezen of u de as wit meenemen in een urn of in een strooikoker. Bij de meeste crematoria zijn de kosten voor het ophalen van de as al verrekend in de crematie-kosten. Wanneer u (een deel van) de as in een speciale urn en/of een speciaal hiervoor bestemd sieraad wilt overbrengen, kunt u desgewenst deze urn of het sieraad meenemen en dit door de medewerker van het crematorium laten doen. Meestal zijn hier wel kosten aan verbonden. Natuurlijk kunt u ook een urn en/of sieraad via het crematorium aanschaffen.

U kunt de as (laten) verstrooien
U kunt desgewenst de as bij het crematorium laten verstrooien al dan niet in het bijzijn van de nabestaanden. Sommige crematoria brengen hiervoor kosten in rekening. U kunt de as ook op een door u uitgekozen plek verstrooien. In Nederland is verstrooien overal toegestaan, mits de eigenaar van de grond toestemming geeft. Als u op openbare grond of water strooit heeft u formeel toestemming nodig van bijvoorbeeld de Gemeente, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten of Provinciale Staten. Veel crematoria bieden ook de mogelijkheid om de as te laten verstrooien op zee of vanuit een vliegtuig.

U kunt de as bijzetten of begraven
Veel begraafplaatsen en crematoria beschikken over een columbarium en/of over een urnenmuur waar u tegen betaling de urn in kunt plaatsen. Ook is het mogelijk om de urn te begraven in een speciaal urnengraf en vaak is het mogelijk de urn bij te plaatsen in een bestaand graf.

Begrafenis: regelen van een grafsteen

Grafstenen Wat er wel en niet is toegestaan bij het plaatsen van een grafsteen is sterk afhankelijk van de begraafplaats en soms zelfs van de plek op de begraafplaats. Een steenhouwer is op de hoogte van al deze regels. Ook de gemeentelijke vergunning die nodig is voor het plaatsen van een grafsteen, wordt geregeld door de steenhouwer. Hoewel de mogelijkheden die de verschillende steenhouwers bieden niet echt verschillen, geldt dat vaak wel voor de kosten die ze in rekening brengen. Een goede prijsvergelijking vooraf kan daarom erg zinvol zijn. De benodigde tijd voor het "inklinken" van de grond voordat de grafsteen geplaatst kan worden, verschilt per begraafplaats.Begrafenis: Onderhoud van het graf

Het onderhoud van de begraafplaats wordt geregeld door de begraafplaatsbeheerder. Meestal betaalt u als grafeigenaar daar een vast bedrag voor. Het onderhoud van het graf moet plaatsvinden door de nabestaanden. Diegene die geregistreerd staat als grafeigenaar is daar formeel verantwoordelijk voor. Het is goed te bedenken dat het benodigde onderhoud van het graf sterk afhankelijk is van de gekozen grafbedekking.

Vragen ?

Voor meer informatie over wat te regelen na de uitvaart click hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op.